Projekty

Společnost RAWAT consulting s.r.o. se podílí na řešení projektů s veřejnou podporou.

Projekt BioAditiva

Název projektu:
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin
Registrační číslo projektu:
TA02020544
Identifikace výzvy:
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program ALFA - 2. výzva
Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky
Hlavní řešitel:
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., www.vuosas.cz
Spoluřešitelé:
RAWAT consulting s r.o., www.rawat.cz
Mendelova univerzita v Brně, www.mendelu.cz
Symbiom, s. r. o., www.symbiom.cz
Univerzita Karlova v Praze, www.cuni.cz
Datum zahájení projektu:
1.1. 2012
Datum ukončení projektu:
31.12. 2015
Doba trvání v měsících:
48

Popis projektu:

Projekt povede ke zvýšení poznatků aplikovaného výzkumu technologií šetrných k životnímu prostředí a k jeho ochraně. Hlavním cílem projektu je formulace produktů biologických aditiv do zálivkové vody pro pěstování potravinových plodin. Půjde o bioaditiva na bázi mykorhizních, saprotrofních a mykoparazitických hub a půdních bakterií, biohnojiv a bioaktivních látek, extraktů vyšších rostlin, digestátu z bioplynných stanic a řasových a sinicových kultur, získávaných při čištění povrchových vod. Vodou aplikovatelná biologická aditiva povedou ke zvýšení výnosu, zdraví rostlin a zvláště ke zlepšení parametrů potravinové kvality výnosu (zvýšení množství antioxidantů, vitamínů a obsahu důležitých prvků jako je zinek, hořčík aj.). Zavedení produktů povede ke snížení chemických vstupů do potravního řetězce a k ekologizaci zemědělské výroby potravinových plodin. Podle současných EU direktiv o kvalitě vodních a půdních zdrojů je nutností redukovat vstupy agrochemikálií do životního prostředí. Projekt je v souladu s celosvětovým trendem pro využívání recyklovaných vstupů do zemědělské výroby.

Díky vyvážené participaci partnerů z výzkumné sféry (dvě univerzitní pracoviště), tří primárních výrobců inovovaných produktů a zájmu několika potenciálních koncových uživatelů je projekt interdisciplinární a zajišťuje přímý transfer poznatků do praxe a komercializaci výstupů projektu. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků v ČR i možnosti exportu produktů.

Projekt NANORADI

Název projektu:
Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod
Registrační číslo projektu:
FR-TI3/196
Identifikace výzvy:
Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji - resortní program TIP - pro rok 2011
Poskytovatel:
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel:
ASIO, spol. s r.o., www.asio.cz
Spoluřešitelé:
RAWAT consulting s r.o., www.rawat.cz
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., www.sinice.cz
Univerzita Palackého v Olomouci, www.upol.cz
Datum zahájení projektu:
1.1. 2011
Datum ukončení projektu:
31.12. 2014
Doba trvání v měsících:
48

Popis projektu:

Realizovat inovativní technologie pro toxikologické a hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod s využitím materiálů uvolňujících hydroxylové radiály, resp. nanočásticemi železa. Navržená řešení budou protiváhou v současné době používaných chloračních technologií, produkujících látky škodlivé životnímu prostředí (např. AOX). V projektu se zaměříme na odstranění endokrinních disruptorů, mikrobiální kontaminace vod a fosforu s následným zkoumáním ekotoxicity zabezpečené vody. Hygienicky a toxikologicky zabezpečené vody odtoků z komunálních čistíren odpadních vod o velikosti 500 EO - 10 000 EO (na něž se zaměříme) mohou sloužit vedle garance zabezpečení kvality jakosti a kvality vypouštění do recipientů i jako hodnotný zdroj vody, která může být následně recyklována v široké škále dalšího uplatnění.

Projekt HYDAP

Název projektu:
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů
WWW:
Identifikace výzvy:
Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.4
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Žadatel:
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., www.czechglobe.cz
Partneři:
RAWAT consulting s r.o., www.rawat.cz
Vysoké učení technické v Brně, www.vutbr.cz
ENKI, o.p.s., www.enki.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, www.jcu.cz
Mendelova univerzita v Brně, www.mendelu.cz
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., www.bc.cas.cz
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, www.daphne.cz
Datum zahájení projektu:
1.10. 2012
Datum ukončení projektu:
30.9. 2014
Doba trvání v měsících:
24

Popis projektu:

Cílem projektu je synergické partnerství institucí terciárního vzdělávání, výzkumných institucí, NNO a MSP za účelem zvýšení znalostního potenciálu pro aplikace nejmodernějších technologií dálkového průzkumu Země (DPZ). Cíle bude dosaženo spoluprací mezi týmem DPZ z Centra výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., specializovaným na letecký hyperspektrální dálkový průzkum a další metody DPZ, a organizacemi v oborech s potenciálem pro využití DPZ. Projekt zpřístupní nejnovější technologie širokému okruhu odborníků terciární,výzkumné a neziskové sféry a studentům VŠ, kteří nemají zatím možnost využití DPZ ve svém oboru. Spolupráce bude realizována formou společného řešení úloh při využití metod DPZ v oborech partnerů a za vstupu celosvětově uznávaných zahraničních odborníků z oblasti DPZ. Tato platforma je startem spolupráce partnerů a umožní rozvíjet využití potenciálu nových metod DPZ při řešení společných výzkumných a aplikačních úloh v jednotlivých oborech a znalosti dále rozšiřovat.

Projekt EcoWater

Projekt byl úspěšně ukončen 31. 3. 2013

Identifikace výzvy:
Operační program Podnikání a inovace – pilotní projekt Inovativní akce – podpora transferu znalostí
Poskytovatel:
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce podpory:
RAWAT consulting s r.o., www.rawat.cz
Partnerská univerzita:
Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, www.sinice.cz
Datum zahájení projektu:
1. 4. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 3. 2013
Doba trvání v měsících:
12

Popis projektu:

V současné době vzrůstá potřeba čím dál tím více specializovaného zhodnocení a posouzení stavu životního prostředí, které je nad rámec schopností v oboru zavedených firem. Problematika znečištění životního prostředí, zejména povrchových vod, je spjata s ekotoxikologickým posouzením, kvantifikací bakterií, řas a sinic ve vodných vzorcích, způsobů terénního měření kvality vody a dalšími specifickými odbornými činnostmi, které jsou přehledně popsány v projektovém plánu. Míra a způsob znečištění povrchových vod vede ke zvýšené poptávce po těchto specifických činnostech, jež zpravidla vyžadují sofistikovaný zásah a ekonomické řešení problémové situace.

Hlavním cílem projektu je získání odborných znalostí umožňujících nabízet nové specifické metody vyhodnocení, posouzení a řešení odstraňování znečištění povrchových vod včetně právní ochrany navržených řešení. Získané dovednosti znatelně rozšíří portfolio služeb firmy RAWAT. Firma získá unikátní schopnosti a dovednosti, specifikované v dílčích cílech projektu, které ji umožní konkurenční výhodu na trhu.