Služby

Společnost RAWAT consulting s.r.o. řeší problematiku povrchových, odpadních i technologických vod a nabízí širokou škálu služeb v této oblasti.

Vodní nádrže

 • Poradenství a zhodnocení kvality vody, sedimentů a přítoků vodních nádrží (odběry vzorků, analýzy, návrhy řešení a doporučení, realizace opatření, vyhodnocení účinnosti)
 • Zpracování odborných studií o stavu vodních nádrží a toků včetně doporučení nápravných opatření
 • Složení fytoplanktonu
 • Stanovení mocnosti sedimentů, návrhy alternativ řešení problematiky sedimentů, včetně ošetření sedimentů bez těžby
 • Odběry a analýzy vzorků vod, sedimentů a kalů
 • Stanovení hydrochemických parametrů (BSK, ChSK, nutrienty: formy dusíku i fosforu, TOC, pH, rozpuštěný kyslík, vodivost, průhlednost, koncentrace chlorofylu aj.)
 • Možnost zpracování výsledků i do mapové podoby (množství fytoplanktonu v nádržích, teplotní stratifikace, rozvrstvení sedimentů – mapa dna aj.)

Koupací biotopy a zahradní jezírka

 • Poradenství pro organizace i jednotlivce
 • Diagnostika stávajícího stavu (odběry, analýzy)
 • Návrh opatření (odstranění příčin, optimalizace stávajících technologií, doporučení pro udržení optimálního stavu)
 • Výroba a distribuce vybraných produktů
 • Odborné poradenství při sanačních opatřeních koupacích biotopů

Technologické mokřady pro čištění odpadních vod

 • Odborné poradenství při rekonstrukcích
 • Monitoring vybraných parametrů během provozování
 • Vyhodnocení čisticích účinků
 • Průběžný servis a kontrola provozu
 • Opatření vedoucí k nápravě v případě nefunkčnosti

Služby pro obce

 • Pomoc při řešení problémů vodních nádrží a toků obcí
 • Měření kvality vody, detekce zdrojů znečištění
 • Návrhy opatření
 • Rozkultivování a aplikace našich bakteriálních přípravků do nádrží, případně dlouhodobé udržování rozkultivovaných bakteriálních směsí pro možnost opětovného použití

Chladicí a technologické vody

 • Zhodnocení biologického oživení technologického okruhu (analýzy organismů, stanovení vybraných hydrochemických parametrů)
 • Zhodnocení možností aplikace biocidních látek
 • Laboratorní ověření dávkování přípravku pro konkrétní technologii a vodu
 • Určení způsobu aplikace a realizace aplikace, včetně podpory v oblasti vodoprávních povolení
 • Monitoring a vyhodnocení účinnosti
 • Návrhy k udržení optimálního stavu

Laboratorní analýzy

 • Kvantifikace bakterií v povrchových, včetně koupacích a odpadních (ČOV) vodách přímou fluorescenční metodou
 • Kvantifikace inokula sinic v sedimentech
 • Testování účinnosti a toxicity přípravků nejen na úpravu a čištění vod
 • Ekotoxikologické biotesty odpadních, technologických a povrchových vod
 • Základní i specifické fyzikálně - chemické analýzy

Výzkum a vývoj

 • Zakázkový vývoj přípravků na úpravu a čištění vod dle požadavků zákazníka
 • S dlouhodobými partnery spolupracujeme na vývoji a zavádění nových technologií čištění a úpravy vod do konkrétních technologických provozů
 • Kultivace technologicky využitelných řas, včetně izolace nových perspektivních kmenů řas pro konkrétní aplikace

Vzdělání

 • Vzdělávání v oblastech životního prostředí a vodního hospodářství
 • Semináře, workshopy, zpracování přehledů literatury a základní patentové rešerše

Srovnání a validace technologie čištění vody

Nabízíme volné kapacity mikro a mezokosmů pro srovnání a validace technologií čištění vody.